Poradensvo pri postupe finacovania výstavby

Poradíme vám aké sú možnosti a ako je potrebné postupovať pri získaní finančných prostriedkov na prefinancovanie výstavby na rámec vašich zdrojov.

 • Úver zo zdrojov EU
 • Úver zo štátnych zdrojov
 • Nenávratná dotácia zo štátnych zdrojov
 • Úver z iných zrojov

Stavebná činnosť

 • Komplexná obnova bytových domov, polyfunkčných objektov
 • Dodatočné zateplovanie obvodových plášťov budov certifikovanými kontaktnými zateplovacími systémami
 • Rekonštrukcie a opravy interiérov a exteriérov bytových domov, polyfunkčných objektov, rodinných domov
 • Výstavba bytových domov, polyfunkčných objektov, rodinných domov „na kľúč“

01

Sídlo firmy


Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/og015600/www_root/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://unios.skimages/clanky/budova_unios.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/og015600/www_root/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Sídlo firmy

Politika kvality, environmentu a BOZP

Politika kvality,  environmentu a BOZP

Poskytované služby realizovať a prispôsobovať požiadavkám zákazníka s cieľom zvýšiť jeho spokojnosť, s čo najpriaznivejším dopadom na životné prostredie a ochranu práce. Budeme preto postupovať nasledovne:

 • všetky stavebné diela a práce vykonávať kvalitne , zodpovedne a svedomito
 • vytvoriť pre zamestnancov také podmienky, aby boli schopní plniť požadovanú kvalitu našich produktov
 • sledovať vývojové trendy týkajúce sa hlavne našich zákazníkov
 • zavádzať do života a praxe najmodernejšie technológie ako aj progresívne materiály
 • vytvárať a zabezpečovať finančné, materiálové a personálne zdroje na realizáciu svojej činnosti
 • neustále znižovať reklamácie na naše produkty
 • v prípade reklamácií zabezpečiť ich neodkladné vyriešenie k spokojnosti našich zákazníkov
 • s našimi zákazníkmi a dodávateľmi neustále udržiavať a rozvíjať partnerské vzťahy
 • riadiť riziká na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a návštevníkov
 • prostriedkom prevencie predchádzať haváriám, skoro nehodám a situáciám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov a na životné prostredie
 • zabezpečiť a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek
 • vybudovať a udržiavať integrovaný manažérsky systém a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti
 • zabezpečiť a presadzovať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy

Od zamestnancov očakáva spoločnosť, že v rámci svojich kompetencií a zodpovedností aktívne a s plnou vážnosťou prispejú k trvalému plneniu zásad vyhlásenej politiky spoločnosti. Budú sa aktívne podieľať na jej realizácii a plnení cieľov za účelom neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb, zníženia negatívnej záťaže na životné prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vo Zvolene 1.11.2009

Ing. Ivan Jakobei
konateľ spoločnosti
a generálny riaditeľ v.r.

Paticka - stredný modul

Kontaktujte nás

AdresaUNIOS, s.r.o.

Jesenského 3630, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 5323990
E-mail : unios@unios.sk